-Rada (o nas, lista radnych, prezydium (przewodniczący, zastępca, sekretarz),